Školení BOZP a PO

Školení stanovená právními předpisy pro zajištění bezpečného a plynulého chodu firmy

Školení zaměstnanců je ze zákona nutné provádět:

 • před nástupem do práce
 • pravidelně podle zařazení práce, věku a pracovní doby 
 • při změně pracovního zařazení nebo druhu práce

Provádíme školení pomocí osob odborně způsobilých pro tyto funkce:

 • Školení vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP a PO
 • Školení zaměstnanců z oblasti BOZP a PO
 • Odborná příprava požárních hlídek
 • Školení ohlašovny požáru
 • Školení práce ve výškách
 • Školení práce na stavbě
 • Školení práce nakládání s chemickými látkami
 • Školení obsluhy plynových zařízení
 • Školení první pomoci
 • Vzdělávání zaměstnanců v oblastech PZH a havarijní připravenosti
 • Školení odpovědných pracovníků ze zákona o odpadech a nakládání s odpady