Prvky aktivní požární bezpečnosti

Revize požárně bezpečnostních prostředků a zařízení

V oblasti týkající se prvků aktivní požární bezpečnosti provádíme revize požárně bezpečnostních prostředků (čímž rozumíme hasicí přístroje) a zařízení (hydrantové, požární klapky, EPS, apod.).

Revize hasicích přístrojů

Aby byla zajištěna správná provozuschopnost Vašeho hasicího přístroje, požaduje současná platná legislativa České republiky, provádět kontrolu HP minimálně jedenkrát ročně. Revizi HP může realizovat pouze oprávněný kontrolor, který Vám na závěr vydá doklad o kontrole provozuschopnosti.

Tlaková zkouška hasicích přístrojů

druh hasicího přístrojetermín zkoušky
Práškovýpo 5 letech
Pěnovýpo 3 letech
Sněhovýpo 5 letech
Vodnípo 3 letech

Jestliže Váš hasicí přístroj dosáhne předepsané životnosti, která je u sněhového hasicího přístroje 40 let, u ostatních typů HP 20 let, nebo se nachází v takovém stavu, že jej nelze opravit, provedeme jeho odborné vyřazení z používání, včetně následné ekologické likvidace v souladu s platnými zákony.

Revize hydrantů

V rámci revize hydrantů se provádí kontrola přípojky, kontrola příslušenství a měření hydraulický parametrů.

Vyhláška MV ČR č. 246/2001, §7 stanovuje majitelům požárně bezpečnostního zařízení, zajistit nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti hydrantů. Revize může být prováděna pouze oprávněným kontrolorem.

Revize požárních klapek a revize EPS

Vyhláška MV ČR č. 246/2001, §6, §7 a §10 stanovuje provádět kontrolu nejméně jedenkrát ročně.
Na závěr revize vždy obdržíte doklad o kontrole provozuschopnosti.

Požární klapka – jedná se o požární uzávěr vzduchotechnického potrubí, který slouží k zamezení šíření plamenů, tepla a dýmu. Tato klapka je vyrobena z nehořlavého materiálu a zabezpečuje tak požární odolnost.
Pracovníci naší firmy jsou vyškoleni pro práci s materiály firmy Promat.

EPS – neboli Elektrická požární signalizace slouží k vyhodnocování požární situace v budově. Včas rozpoznává nebezpečí požáru, čímž chrání osoby a majetek před požárem.

V případě dotazů se obraťte na naše revizní techniky.