Požární ochrana staveb

Hlavní činnost k ochraně života a zdraví osob a majetku v případě nenadálých událostí

 

Zajištění požární ochrany je nedílnou součástí každé stavby a místa podnikání. Slouží především k prevenci nenadálích událostí, které mohou mít za následek přerušení vašeho podnikání a ztrátu zisku. Povinost zabezpečovat na svých pracovištích požární ochranu je dána ze zákona a jsou k tomu zapotřebý odborně způsobilé osoby, které vám rádi zajistíme a pomůžeme s vypracováním potřebných dokumentací. 

Podle míry nebezpečí, kterým jsou ohroženy životy a zdraví vás a vašich zaměstnanců a které může poškodit vaše vybavení a skladové zásoby , se dělí vaše činnost do těchto tří skupin:

Bez zvýšeného požárního nebezpečí

 Činnosti, ve kterých se nevyskytují položky z kategorií činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím uvedených níže

Se zvýšeným požárním nebezpečím

 Jsou takové činnosti při nichž se:

 • v jednom prostoru nebo požárním úseku vyskytují hořlavé nebo hoření podporující láteky v množství větším než 1000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,
 • v prostorech, ve kterých se vyskytuje větší množství prachu
 • v místě výroby, kde pracují více jak 3 zaměstnanci a vyskytuje se tam nahodilé požární zatížení minimálně 15kg/m2
 • v prostorech s nahodilím požárním zatížením 120kg/m2 a vyšším
 • v budovách o 7 a více nadzemních podlažích
 • a jiné

S vysokým požárním nebezpečím

 sem patří činnosti:

 • při kterých se pracuje s hořlavými nebo hořením podporujícími látkami v objemu přesahujícím 5000 tun.
 • kde se vyrábějí nebo plní do zásobníků hořlavé a hoření podporující látky s roční produkcí 5 000 tun a vyšší
 • v budovách o 15 a více nadzemních podlažích 
 • v podzemních prostorách, ve kterých se může vyskytovat více jak 200 osob a nahodilé požární zatížení je větší než 15kg/m2
 • a jiné

 Kompletní seznam položek, podle kterých se rozdělují činnosti do výše uvedených kategorií naleznte v Zákoně č. 133/1985 Sb. §4

Podle zařazení do jedné z kategorií vám náleží povinnosti mít zpracovanou určitou dokumentaci, patří sem například:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požárů,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha, 
 • a jiné

 

Se správným zařazením do jedné z kategorií a vypracováním potřebné dokumentace vám rádi pomůžeme, kontaktujte nás na tel. 354 621 877 nebo na emailu: apostav@seznam.cz