Koordinátor BOZP a PO na stavbách

Zajišťuje bezpečnost při realizaci staveb

Nutnost zajistit na stavbách práci koordinátora pro přípravu i realizaci stavby vychází ze zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů.

Činnost koordinátora na staveništi

Činnost koordinátora se dělí podle fáze stavebního projektu na fázi přípravnou (před zahájením stavebních prací) a realizační (při samotné stavební práci).

 

Příprava stavby:

 • přehled zákoných posvinností a informací o bezpečnostních rizicích při práci
 • zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi písemnou i grafickou formou
 • Zhodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 • Zajištění ohlášení o zahájení stavebních prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.

 

Realizace stavby: 

 • koordinace spolupráce jednotlivých zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Kontrola dodržování plánu BOZP a případná aktualizace.
 • organizace kontrolních dní pro dodržování plánu BOZP, a zápis zjištěných závad z těchto kontrolních dnů
 • spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací se sřetelem na vyhrazení potřebného času k bezpečnému provedení jednotlivých prací.
 • sledování jednotlivých činností na staveništi a kontrola dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • upozorňení na zjištěné nedostatky a kontrola jejich odstranění
 • navrhuje opatření k odstranění bezpečnostních a zdravotních rizik a o návrzích informuje všechny zhotovitele
 • kontrola zabezpečení ochrany staveniště proti vstupu nepovolaných osob

Kdo může vykonávat funkci koordinátora na stavbě

Koordinátorem na staveništi může být osoba, která splňuje požadavky odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. § 10, tzn. vlastník osvědčení o odborné způsobilosti pro činnost koordinátora BOZP na staveništi