Koordinátor BOZP a PO na stavbách

Zajišťuje bezpečnost při realizaci staveb

Nutnost zajistit na stavbách práci koordinátora pro přípravu i realizaci stavby vychází ze zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů.

Činnost koordinátora na staveništi

Činnost koordinátora se dělí podle fáze stavebního projektu na fázi přípravnou (před zahájením stavebních prací) a realizační (při samotné stavební práci).

 

Příprava stavby:

  • přehled zákoných posvinností a informací o bezpečnostních rizicích při práci
  • zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi písemnou i grafickou formou
  • Zhodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
  • Zajištění ohlášení o zahájení stavebních prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.

 

Realizace stavby: 

  • koordinace spolupráce jednotlivých zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Kontrola dodržování plánu BOZP a případná aktualizace.
  • organizace kontrolních dní pro dodržování plánu BOZP, a zápis zjištěných závad z těchto kontrolních dnů
  • spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací se sřetelem na vyhrazení potřebného času k bezpečnému provedení jednotlivých prací.
  • sledování jednotlivých činností na staveništi a kontrola dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
  • upozorňení na zjištěné nedostatky a kontrola jejich odstranění
  • navrhuje opatření k odstranění bezpečnostních a zdravotních rizik a o návrzích informuje všechny zhotovitele
  • kontrola zabezpečení ochrany staveniště proti vstupu nepovolaných osob

Kdo může vykonávat funkci koordinátora na stavbě

Koordinátorem na staveništi může být osoba, která splňuje požadavky odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. § 10, tzn. vlastník osvědčení o odborné způsobilosti pro činnost koordinátora BOZP na staveništi