Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Vypracování kompletní dokumentace v BOZP a zastupování před orgány státního dozoru

Dokumentace BOZP

Podle zákoníku práce § 101, je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Pro zajištění bezpečnosti se zpracovává několik dokumentů jako například

 

 • Identifikace a vyhodnocení rizik.
 • Zařazení prací do kategorií.
 • Organizační směrnice pro řízení BOZP v podniku.
 • Směrnice OOPP.
 • Práce zakázané ženám a mladistvým.
 • Provozní předpisy.
 • Bezpečnostně technické pokyny.
 • Traumatologický plán.
 • Provozní předpisy technických zařízení.
 • Dopravně provozní řád.
 • Místní provozní řád skladu.
 • a jiné

 

S vypracováním kompletní dokumentace BOZP vám rádi pomůžeme, kontaktujte nás na tel. 354 621 877 nebo na emailu: apostav@seznam.cz

Zastupujeme Vás před orgány státního dozoru, kterými jsou:

Kontrola krajské hygienické stanice

krajská hygienická stanice na pracovišti hodnotí zdravotní rizika,aby přírodní, životní a pracovní podmínky nepřekročily obecně přijatelnou úroveň. Konkrétní kompetence upravuje zákon č. 258/2000 Sb. §82

Kontrola inspektorátu práce

 kotnroluje například tyto aspekty:

 • dodržování předpisů k odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • dodržování předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům,
 • Stanovení pracovní doby a doby odpočinku,
 • Zajištění bezpečnosti práce,
 • Zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví
 • Zaměstnávání žen, mladistvých a zaměstnanců pečujících o děti 
 • a mnoho dalšího

 

Kontrola inspektorátu práce se řídí zákonem 251/2005 Sb. §4

Kontrola inspektorátu požární ochrany

kontrolu dodržování předpisů zvtahující se k požární ochraně provádí státní požární dozor a kontroluje především:

 • Požární techniku a bezpečnostní zařízení
 • Dokumentaci požární ochrany
 • Revize spotřebičů a zařízení

 

Četnost kontrol je dána zařazením vaší činnosti do kategorie bez zvýšeného, se zvýšeným nebo s vysokým požárním zatížením.